Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

APL315

Ansett, Richard

Bauer W.

Belov, Anatoly

Guo-Qiang, Cai

Chichkan, David

Citron, Marco

Zinkovsky, Hamlet

Kurmaz, Sasha (Homer)

Junqueira, Flavia

Komendant Y.

Kulikovskaya, Maria

Kuznetsov V.

Loginov A.

Revision group

Makov, Pavlo

Malikova, Lyubov

Medvedev P.G.

Nekrashevych А.

Barroso, Nuno

Op de Beeck, Hans

Pavlovskaya, Natasha

Srur, Eduardo

Strinadko, Aleksander

Zorko Y.V.