Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Anisimov N.T.

Bauer W.

Belov V.

Gerus

Gorbachenko V.

Khorenko V.F.

Komendant Y.

Kovalev О.

Otchenashko G.F.

Rostovoy (copied by Hokolev S.A.)

Tyshkevych G.A.

Zhugan V.