Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Anisimov N.T.

Bauer W.

Belov V.

Gerus

Gorbachenko V.

Khorenko V.F.

Komendant Y.

Kovalev О.

Otchenashko G.F.

Rostovoy (copied by Hokolev S.A.)

Tyshkevych G.A.

Zhugan V.