Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Anisimov N.T.

Bauer W.

Khorenko V.F.

Komendant Y.

Kovalev О.

Peshanskyi N.A.

Semivolos V.F.

Seymour, David

Zhugan V.

Unknown