Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Anisimov N.T.

Bakaev S.

Balakay V.

Bauer W.

Донбасс "поражняк" не гонит. Bauer W.

Motherland. Bauer W.

Who needs light?. Bauer W.

Bringing to people light and warmth. Bauer W.

At the mine shaft. Bauer W.

In the mine face. Bauer W.

Night mine waste heaps. Bauer W.

Resting miner. Bauer W.

Gornyachok. Bauer W.

Newby. Bauer W.

Kyrylyky miners. Bauer W.

Gornyachok. Bauer W.

Gornyak. Bauer W.

In the mine face. Bauer W.

Night. Bauer W.

Gornyak and the sun. Bauer W.

In the mine face. Bauer W.

Into the bottom-hole. Bauer W.

Landscape with boats. Bauer W.

Tenderness. Bauer W.

Miner. Bauer W.

Worker. Bauer W.

830 meters. Bauer W.

Striker. Bauer W.

White landscape. Bauer W.

Motherland. Bauer W.

Regatta. Bauer W.

Father's still life. Bauer W.

Coal honeycombs. Bauer W.

Resting miner. Bauer W.

2 miners. Bauer W.

In the mine face. Bauer W.

He. Bauer W.

She. Bauer W.

Miner. Bauer W.

In father's memory. Bauer W.

Tenderness. Bauer W.

Lamp carrier boy. Bauer W.

In the mine face. Bauer W.

Figure. Bauer W.

Miner. Bauer W.

Industrial landscape. Bauer W.

Cubic miner. Bauer W.

Into the shift. Bauer W.

Belosarayskaya sandbank. Bauer W.

Miner. Bauer W.

Yellow landscape. Bauer W.

Miner woman and the sun. Bauer W.

Miner's village. Bauer W.

The sun and the miner. Bauer W.

Victory of labor. Bauer W.

Miner painter. Bauer W.

Industrial landscape. Bauer W.

Miner's madonna. Bauer W.

Yellow night. Bauer W.

Working shift. Bauer W.

Night. Bauer W.

Composition. Bauer W.

Road to Antrazyt / Krasnyi Kut . Bauer W.

Miner's Day. Bauer W.

Mine yard. Bauer W.

Miner in the night. Bauer W.

Belov V.

Chegodar V.

Egorov B.K.

Emelyanenko I.D.

Gerus

Gorbachenko V.

Gorska A.

Khorenko V.F.

Komendant Y.

Kovalev О.

Makhotin A. A.

Mamsikov V.

Medvedev P.G.

Mironenko V.

Otchenashko G.F.

Peshanskyi N.A.

Polyakov O.

Rostovoy (copied by Hokolev S.A.)

Semivolos V.F.

Tyshkevych G.A.

Yasenov, Evgeniy (Archive)

Zaretskyi V., Gorska A., Zubchenko G.

Zhugan V.

Zlyden Y.

Zorko Y.V.