Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

APL315

Bauer W.

Chichkan, David

Zinkovsky, Hamlet

Junqueira, Flavia

Komendant Y.

Kulikovskaya, Maria

Kuznetsov V.

Loginov A.

Revision group

Makov, Pavlo

Malikova, Lyubov

Medvedev P.G.

Nekrashevych А.

Op de Beeck, Hans

Zorko Y.V.