Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Author: Zhugan V.
Size: 78х119 cm
Medium: oil on canvas


Blast furnaces of Dzerzhynka - Zhugan V.