Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Author: Egorov B.K.
Size: 120х80 cm
Medium: oil on canvas


Zaporizhstal - Egorov B.K.