Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Anisimov N.T.

Bauer W.

Khorenko V.F.

Komendant Y.

Kovalev О.

Peshanskyi N.A.

Rostovoy (copied by Hokolev S.A.)

Semivolos V.F.

Zhugan V.

Unknown