Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Куликовська, Марія
Проєкт: Homo Bulla
Розмір: 175 х 60 х 60
Дата створення: 2012
Техніка: 3 soap sculptures


Homo bulla - Куликовська, Марія Homo bulla - Куликовська, Марія Homo bulla - Куликовська, Марія Homo bulla - Куликовська, Марія