Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Комендант Ю.С.
Розмір: 119.5х88 cm
Дата створення: 2005
Техніка: oil on canvas


Горновий - Комендант Ю.С.