Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Анісімов Н.Т.
Розмір: 48,5 х 34
Дата створення: 1998
Техніка: oil on cardboard


Соняшники - Анісімов Н.Т.