The IZOLYATSIA territory in Donetsk remains seized and the platform has currently relocated to Kyiv.

Visit Us

Foundation IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. 


IZOLYATSIA in Kyiv:
12 Naberezhno-Lugova
Kyiv, 04071
Ukraine
IZOLYATSIA in Soledar: 
1 Parkova
Soledar, 84545
Ukraine


IZOLYATSIA

tel: +38 050 477 26 20 (Mon - Fri, 10 am - 6 pm)
e-mail: info@izolyatsia.org

IZONE

tel: +38 050 499 09 97
e-mail: info@izone.ua